زندگی بدون آدرس

خسته از خودی هميشگی
توی كالبدی هميشگی
لحظه های منجمد شده
چسب باركدی هميشگی
خسته از تمام "بود"ها
در پی "شد"ی هميشگی
رهسپار جاده های دور
در ترددی هميشگی
زندگی بدون آدرس
فاقد كدی هميشگی
بی سجود هيچ آدمی
در تمردی هميشگي
دل بريده از خدايگان
از تعبدی هميشگی
ای خوشا هميشه گم شدن
در تجردی هميشگی
می روم به سوی هر چه نيست
فارغ از مدی هميشگی

/ 1 نظر / 11 بازدید
difoone

خيلی قشنگ و روان بود.موفق باشيد